Penový obranný sprej STOPER2 – pena 3. generácie – je intenzívny prúd peny, menej citlivý na vietor zaručujúc vysokú pravdepodobnosť zasiahnutia útočníkovej tváre. Pena sa prilepí a postupne steká. Do očí, nosa a úst sa tak dostane omnoho väčšie množstvo účinnej látky.

Sprej je tak účinný, že jedným dobre miereným zásahom do tváre môže zastaviť akéhokoľvek útočníka. Pena obsahuje paprikový extrakt s vysokým podielom kapsaicinoidů zaisťujúci okamžitý účinok na zasiahnuté sliznice. Po zasiahnutí útočníkovej tváre dochádza k dočasnému oslepeniu, dýchavičnosti, dráždivému kašľu a silnému páleniu pokožky. Dosah peny v rozmedzí od 1,5 až 3 metrov umožňuje udržať útočníka relatívne ďaleko od tela.

 • STOPER2 je nehorľavý.
 • STOPER2 má dosah 1,5 až 3 metra.*
 • STOPER2 lepšie odoláva poveternostným vplyvom.
 • STOPER2 bol vyrobený v Nemecku.

Veľkosti:

 • STOPER2 20 ml sa ľahko nosí. Konštrukcia rozprašovača umožňuje najme ženám intuitívne a okamžité použitie. Tento sprej je skladnou alternatívou aj pre mužov.
 • STOPER2 40, 50, 63 ml – poistka a konštrukcia rozprašovača umožňuje jednoduché, funkčné a bezpečné ovládanie. STOPER2 odoláva lepšie poveternostným vplyvom.

Nebezpečenstvo:

 • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H315 Dráždi pokožku.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích cest.
 • P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
 • P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené a pokiaľ ich je možné ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára.
 • P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
 • P302+P352 PRI STYKU S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.
 • P501 Obsah/obal zneškodnite na zbernom mieste pre zvláštne alebo nebezpečné odpady.

STOPER2 VÁM MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT.

Nezabudnite však, že akýkoľvek obranný sprej je určený len pre nutnú obranu v prípade ohrozenia života či zdravia. Používajte obranné spreje výhradne k danému účelu.

*Dosah ovplyvňuje veľkosť spreja a aktuálne poveternostné podmienky.