Tekutý obranný sprej EQUALIZER2 – tekutá strela 3. generácie – má mierne sa rozširujúci intenzívny prúd korenistej zmesi, pričom vánok neovplyvňuje smer prúdu (EQUALIZER tretej generácie odoláva lepšie poveternostným vplyvom).

Sprej je tak účinný, že jedným dobre miereným zásahom do tváre môže zastaviť akéhokoľvek útočníka. Tekutá strela obsahuje paprikový extrakt s vysokým podielom kapsaicinoidov zaisťujúci okamžitý účinok na zasiahnutú sliznicu. Po zasiahnutí útočníkovej tváre dochádza k dočasnému oslepeniu, dýchavičnosti, dráždivému kašľu a silnému páleniu pokožky. Dosah tekutej strely v rozmedzí od 2,5 až 3,5 metra umožňuje udržať útočníka relatívne ďaleko od tela.

 • EQUALIZER2 je nehorľavý.
 • EQUALIZER2 má dosah 2,5 až 3,5 metra.*
 • EQUALIZER2 bol vyrobený v Nemecku.

Veľkosti:

 • EQUALIZER2 15, 20 ml sa ľahko nosí. Konštrukcia rozprašovača umožňuje obzvlášť ženám intuitívny a okamžité použitie. Tento sprej je skladnou alternatívou aj pre mužov.
 • EQUALIZER2 40, 50, 63 ml – poistka a konštrukcia rozprašovača umožňuje jednoduché, funkčné a bezpečné ovládanie. EQUALIZER2 odoláva lepšie poveternostným vplyvom.

Nebezpečenstvo:

 • H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahrievaní sa môže roztrhnúť.
 • H315 Dráždi kožu.
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích cest.
 • P102 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia.
 • P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ani po použití.
 • P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ sú nasadené a pokiaľ ich je možnosť vytiahnuť ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P304+P340 PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúcej dýchanie.
 • P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody.
 • P313 Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
 • P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplote presahujúcej 50 °C.
 • P501 Obsah/obal zneškodnite na zbernom mieste pre zvláštne nebo nebezpečné odpady.

EQUALIZER2 VÁM MÔŽE ZACHRÁNIŤ ŽIVOT.

Nezabudnite však, že akýkoľvek obranný sprej je určený výlučne pre nutnú obranu v prípade ohrozenia života či zdravia. Používajte obranné spreje výhradne k danému účelu.

*Dosah ovplyvňuje veľkosť spreja a aktuálne poveternostné podmienky.